آقای دکتر Seyed Akbar mostafavi

Dr. Seyed Akbar mostafavi

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476612)

15
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers