آقای دکتر Ghasem Mirjalily

Dr. Ghasem Mirjalily

استاد دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (371854)

55
10
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers