خانم دکتر Fahimeh Farahmand Pour

Dr. Fahimeh Farahmand Pour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (482855)

12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers