آقای دکتر Hamid Ghorbani

Dr. Hamid Ghorbani

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:آمار و کاربردها دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (483707)

9
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers