آقای دکتر Mahdi Nourahmadi

Dr. Mahdi Nourahmadi

Researcher ID: (487048)

7
2
5
2
12

Journal Papers

 • بررسی وجوه فقهی الزامات فنی−اقتصادی تولید صیانتی از مخازن نفتی ایران منتشر شده در Journal of Iran s Economic Essays (1397)
 • شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد منتشر شده در Journal of Iran s Economic Essays (1395)
 • نوراحمدی، مهدی، صیانت از تولید صیانتی، فراساحل اروند، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شماره 52،1393. (1393)
 • طاهری فرد، علی، نوراحمدی، مهدی و دیگران، تحلیل راهبردهای شرکت های بین المللی نفتی در بازار نفت و گاز، ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، مردادماه 1392، شماره 103، صص 5-14. (1392)
 • طاهری فرد، علی، نوراحمدی، مهدی و دیگران، نقش میادین فراساحل در عرضه نفت و گاز جهان، ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید، بهمن 1391، شماره 98، صص 14-20. (1391)
 • نوراحمدی، مهدی، «Implications of Justice Oriented Development in Iranian Oil and Gas Sector»، به زبان انگلیسی، کتاب مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام با همکاری معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، سال 1387، 852 صفحه، صص 5-33. (1387)
 • نوراحمدی، مهدی، بررسی کارکردهای نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، مجله اندیشه صادق (این نشریه تا شماره 24 با نام اندیشه صادق و از شماره 25 با نام معارف اسلامی و حقوق (علمی-پژوهشی) منتشر می شود.)، شماره 12-11، سال 1380. (1380)

Researchs

 • مشارکت در پروژه تحقیقاتی «تحلیل ابعاد و اثرات تحریم های ضد ایران بر فعالیتهای شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران»، موسسه مطالعات انرژی سبحان، 1390. (1390)
 • مشارکت در پروژه تحقیقاتی «بررسی آثار هدفمند کردن یارانه ها بر فعالیتهای شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران»، موسسه مطالعات انرژی سبحان، 1390. (1390)

Books

 • پایان نامه رساله دکتری: مبانی و الزامات فقهی- حقوقی تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور (دانشگاه امام صادق علیه السلام) - 1395 - Persian
 • کتاب رضوی، سید روح الله، قاسم نژاد، میثم، نوراحمدی، مهدی و دیگران، درآمدی بر موضوعات راهبردی نفت و گاز، مجموعه اول: موضوعات راهبردی منتخب در سیاستگذاری انرژی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول: 1394، 269 صفحه. (انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام) - 1394 - Persian
 • کتاب رضوی، سید روح الله، قاسم نژاد، میثم، نوراحمدی، مهدی و دیگران، دیپلماسی انرژی، جلد اول: درآمدی بر راهبردهای کشورهای عضو گروه 1+5، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1394، 396 ص. (انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام) - 1394 - Persian
 • کتاب عسکری، محمد مهدی، اقتصاد بخش عمومی، ژوزف ای. استیگلیتز، ویراستار علمی: مهدی نوراحمدی، ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، جلد دوم، چاپ اول، زمستان 1392. (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) - 1392 - Persian
 • پایان نامه کارشناسی ارشد: جایگاه بخش ساختمان در اقتصاد کشور (رویکرد داده- ستانده:روش خارج سازی فرضی) (دانشگاه امام صادق علیه السلام) - 1383 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز Imam Sadiq University1389-1395
 • کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و اقتصاد Imam Sadiq University1375-1383

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسه مطالعات انرژی سبحان (1391-1397)
 • نایب رئیس هیأت مدیره مؤسسه مطالعات انرژی سبحان (1397-تاکنون)
 • کارشناس اقتصادی در معاونت اقتصادی و فنی نهاد ریاست جمهوری (1381-1383)
 • سابقه تدریس در استاد مدعو دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه (1395-1397)
 • سابقه تدریس در دانشگاه امام صادق علیه السلام (1383-1386)
 • سابقه کار صنعتی در عضو موظف هیأت مدیره شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (1400-1402)
 • سابقه کار صنعتی در عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شازند (1398-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیرت شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (1397-1400)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی شازند (1401-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی خدمات حفاری سروک کیش (1392-1394)
 • سابقه کار صنعتی در عضو هیأت مدیره شرکت پتروشيمي فسا (1389-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی و مدیر امور آموزشی دانشگاه امام صادق علیه السلام (1383-1386)