آقای دکتر Rahim Sheykhi

Dr. Rahim Sheykhi

دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی

Researcher ID: (490102)

5
2
3
3

University Instructor and Researcher in the field of Sustainability, Innovation, science and technology policy

Conference Papers

Teaching Experience

  • استاد مدعو دانشگاه ازاد اسلامي واحد كرج(1401-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در محقق و مجري پروژه هاي پايداري در صنعت خودرو (1381-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدرس گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1401-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدرس گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1401-تاکنون)