آقای دکتر Sattar Khaledian

Dr. Sattar Khaledian

دانشگاه هنر شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (490977)

4
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران