آقای دکتر Mehdi Kazempour

Dr. Mehdi Kazempour

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (490979)

12
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers