خانم Zahra Mansouri

Zahra Mansouri

دانشجوی دکترا فیزیک یزد

Researcher ID: (493367)

2
3
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دانشجو - نویسنده مقاله انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

Education

  • دکتری تخصصی فیزیک حالت جامد Yazd University1402-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مهندسی اپتیک و لیزر Shiraz University of Technology1398-1401
  • کارشناسی مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد آباده1392-1396

سوابق شغلی و تخصصی

  • 4 (1398-تاکنون)

Other

  • شرکت در کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران