آقای دکتر Ebrahim Naghib zadeh Mashayekh

Dr. Ebrahim Naghib zadeh Mashayekh

رئیس انجمن انفورماتیک ایران

Researcher ID: (496070)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.