مجله علوم رایانشی

Computing Science Journal

ه موجب نامه شماره ۱۲۷۸۰۸/۱۸/۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست انجمن انفورماتیک ایران برای انتشار مجله علمی علوم رایانشی در جلسه کمیسیون نشریات علمی در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۴ مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است. مجله علوم رایانشی در ارزیابی سال ۱۴۰۱ نشریات علمی، موفق به کسب رتبه (ب) شده است.

فصلنامه علوم رایانشی، نشریه علمی انجمن انفورماتیک ایران است . این نشریه در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای استادان ، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با علوم و مهندسی رایانه است. امید است با استقبالی که از سوی جامعه علمی کشور به عمل می آید این نشریه بتواند گام موثری در زمینه رفع چالش ها و مسائل نظری و عملی این رشته در کشور بردارد.

محورهای اصلی پذیرش مقاله:

· تاریخچه علوم رایانشی در ایران و جهان

· منطق و نظریه محاسبه

· ساختمان داده ها و الگوریتم ها

· شبکه های رایانه ای

· مهندسی اینترنت

· امنیت داده ها و اطالعات

· پایگاه داده ها (در مقیاس کوچک و بزرگ) و کالن داده ها

· گرافیک کامپیوتری

· طراحی وتحلیل نرمافزار

· الگوریتم های موازی و محاسبات با توان باال

· محاسبات ابری

· پردازش سیگنال (تصویر، صوت و ...)

· سیستم های عامل

· هوش مصنوعی

· سخت افزارهای رایانه ای

· مباحث میان رشته ای مرتبط با علوم رایانشی (زیست محاسباتی، علوم اعصاب محاسباتی، ...)

سایر حوزه های مرتبط با علوم رایانشی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)