آقای دکتر Amin Azimkhani

Dr. Amin Azimkhani

استاديار - گروه علوم ورزشي دانشگاه امام رضا (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496945)

14
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers