آقای مهندس Mohammad Ebrahimi

Engineer Mohammad Ebrahimi

Researcher ID: (497883)

4
1
3

Books

  • کتاب پیشرفت تحصیلی و تربیتی در دانش آموزان (زرنوشت) - 1402 - Persian

Teaching Experience

  • مربی آزاد لامرد(1400-1402)

Education