آقای دکتر اکبر رضایی

دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (498126)

5
7
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers