آقای دکتر Saman Haghighi

Dr. Saman Haghighi

Researcher ID: (514437)

1
1

Social work graduate Master of Sociology PhD in social sciences

Education

  • دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه University of Tehran1397-1400

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در کارشناس آموزش و پژوهش در رسانه تاب آوری talisweb.ir (1400-تاکنون)