زهرا نیازاده

مترجم خانه تاب آوری ایران

Researcher ID: (517560)

2

Books

  • کتاب پرورش تاب‌آوری : آگاهی و دانش خانواده‌های شاد و تربیت فرزندان (پروچستا) - 1399 - Persian
  • کتاب تاب‌آوری و مهاجرت : کاوشی در ذخیره دانش مرور آثار منتشر شده دربازه ۲۰۰۰-۲۰۱۶ (مهدخت) - 1401 - Persian

Other

  • عضو شورای نویسندگان و مترجمین خانه تاب آوری ایران