آقای دکتر Gholamreza Zamani-Ahari

Dr. Gholamreza Zamani-Ahari

استادیار

Researcher ID: (53240)

37
3
4
3
3

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب تحلیل به روش اجزای گسسته (DEM) با استفاده از نرم افزار 3DEC (انتشارات جهاد دانشگاهی) - 1400 - Persian
  • کتاب ارتعاش در سازه ها؛ دستور العمل های کاربردی (انتشارات دانشگاه ارومیه) - 1399 - Persian
  • کتاب TECHNICAL APPROACHES FOR STRUCTURAL IMPROVEMENT OF NON-ENGINEERED CONSTRUCTION (UNESCO) - 1395 - English
  • کتاب تئوری پلهای معلق (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی) - 1384 - Persian

Teaching Experience

Other

  • ANALYTICAL APPROACH TO SEISMIC EVALUATION OF A HISTORICAL MASONRYBUILDING – TABRIZ BAZAAR IN IRAN