آقای دکتر Seyed Ahmad Edalatpanah

Dr. Seyed Ahmad Edalatpanah

رئیس مرکز تحقیقات؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

Researcher ID: (70324)

3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور