خانم دکتر elham shahosinie

Dr. elham shahosinie

مدرس دانشگاه

Researcher ID: (76693)

20
4
1
8

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Mahdavi, M., Dabiri, R., Shohhsini, E., (2015), Magmatic evolution and compositionaL characteristics of tertiary volcanic rocks associated with the Venarch manganese mineralization, SW Qom, Central Iran". Earth Sciences Research Journal, v19,
 •  Yazdi, A*., Shahhosini, E., (2014), “Petrogenesis and Geochemistry Of Peraluminous SubAlkaline Granitoids From The Torud Complex, Iran”, International Journal Of Current Life Sciences, 4(10): 8404-8409.,
 •  Shohhsini, E*., Ashja Ardalan, A., Emami, M.H., Rzavi, M.H., (2014), “Mineral Chemistry and Thermobarometry of the Volcanic Rocks in Troud, Iran”, Open Journal of Geology. 4: 425-435
 •  Shahhosini, E*., Yazdi, A., GhasemShirazi, B., shabani, F., (2014), “Petrography and petrology granitoid Rocks of Nokeh, NE of Semnan”, Journal of Applied Science and Agriculture, 9(4): 1893-1902.
 •  Shohhsini, E*., Ashja Ardalan, A., Emami, M.H., Rzavi, M.H., (2014), “The Petrology and Geochemistry of Granitoid Rocks of Troud Area in North-East of Shahrood”, Iranian Journal of Earth Science. 6: 63-76
 •  Abdollah Yazdi , Elham ShahHoseini and Roghayesadat Razavi., (2016). AMS, A Method for Determining Magma Flow in Dykes (Case Study: Andesite Dyke). esearch Journal of Applied Sciences, Volume: 11
 •  Abdollah Yazdi ., Elham Shahhosini ., Rahim Dabiri ., Hamid Abedzadeh ., (2019). MAGMATIC DIFFERENTIATION EVIDENCES AND SOURCE CHARACTERISTICS USING MINERAL CHEMISTRY IN THE TORUD INTRUSION (NORTHERN IRAN). Journal of geo araguaia, Volume: 9 , Issue: 2, Page No.: 1-21
 •  3- Yazdi A,; Shahhosseini, E,; Moharami, F. (2022) Petrology and tectono-magmatic environment of the volcanic rocks of West Torud– Iran, Iranian Journal of Earth Sciences 14 (1): 40-57.

Conference Papers

Journal Papers

 • 4- Saeed Naeemi, Elham shahosini, 1401, Investigation of mineral chemistry and geothermobarometry of Gabbro-diorite rocks southeast of Arak (zone Sanandaj-Sirjan). Earth and Statistics. Volume 2, Issue 1. (1401)
 • 5- Elham shahosinie؛ sareh farahi؛ farzaneh Farahi. 1401. Geochemistry and Tectonic Environment of Volcanic Rocks in North and Northeast of Kelardasht (Central Alborz zone). Earth and Statistics. Volume 2, Issue 1. (1401)
 • 1- یزدی، عبداله.، شاه حسینی، الهام.، امیری، علی، کاربرد شیمی کانیهای پلاژیوکلاز و بیوتیت در ارزیابی دما و فشار مجموعه ی نفوذی ترود، فصلنامه علمی-ترویجی ژئوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند ، دوره 3، شماره 3، بهار 1394، صفحه 225-233. (1394)
 • 2- طراح، جمال.، عابدپور، زهرا.، میرحسینی ، سید محمد.، شاه حسینی، الهام.، پتروژنز گرانیت-های پرآلومین به شدت تفریق یافته کوه گبری رفسنجان با نگاهی به تشعشعات رادون آن فصلنامه علمی-پژوهشی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ، 1394. (1394)