آقای Hesamoddin kord tabar

Hesamoddin kord tabar

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

Researcher ID: (81155)

2
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Education

جوایز و افتخارات

  • رتبه سوم کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران (1397)
  • رتبه نخست کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علم و صنعت (1401)