آقای دکتر Shahab Sabetrasekh

Dr. Shahab Sabetrasekh

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد های شاهین شهر و لنجان

Researcher ID: (98077)

1
3
2
3
4
7
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • بازرس انجمن آمایش سرزمین ایران

Journal Papers

 • ثابت راسخ، شهاب. "چگونگی جذب و مشارکت مردمی در پروژه ساماندهی و بازآفرینی با رویکرد محله محوری، مطالعه موردی : محله اسماعیل ترخان مبارکه" سومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان (1396)
 • ثابت راسخ، شهاب. "بررسی روش های اجرایی پروژه ساماندهی و بازآفرینی با رویکرد محله محوری با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: محله اسماعیل ترخان مبارکه) سومین همایش ملی عمران، معماری شهرسازی و مدیریت انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان (1396)
 • ثابت راسخ، شهاب. نصری، مسعود. مرادی، یوسف. "امکان سنجی طرح های توام جمع آوری آب های سطحی و توزیع آن در فضای سبز شهری" (مطالعه موردی: شهر دهاقان) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران، دانشگاه بیرجند (1393)

Researchs

 • روش های اجرایی پروژه ساماندهی و بازآفرینی شهری با رویکرد محله محوری مطالعه موردی : محله اسماعیل ترخان شهر مبارکه (محله بافت فرسوده و ناکارآمد شهری) (1396)
 • ارزیابی توان اکولوژیک اراضی برای توسعه پایدار شهری با تاکید بر آینده پژوهی مطالعه موردی : شهر دیزیچه شهرستان مبارکه (1395)

Books

 • کتاب پتانسیل ها و چالش های شهر جهت دستیابی به شهر هوشمند (تهران ، انتشارات تفکر آینده ساز) - 1401 - Persian
 • کتاب ارزیابی توان اکولوژیک اراضی جهت توسعه پایدار شهری با تاکید بر آینده پژوهی (تهران ، انتشارات سنجش و دانش) - 1400 - Persian
 • کتاب روش های اجرایی پروژه ساماندهی و بازآفرینی شهری با رویکرد محله محوری (تهران _ انتشارات سنجش و دانش) - 1400 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • شهردار سمیرم (1380-1386)
 • شهردار ورزنه اصفهان (1386-1387)
 • شهردار دهاقان (1387-1392)
 • شهردار دیزیچه _ شهرستان مبارکه (1392-1396)
 • شهردار چرمهین _ شهرستان لنجان (1396-1402)
 • کارشناس مسئول عمران و شهرسازی (1375-1378)
 • معاون شهردار سمیرم (1378-1379)

Other

 • عضو شورای رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر