Isfahan

شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان در رتبه 6 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 386 مقاله برای شهرداری اصفهان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اصفهان در تهیه و انتشار 616 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings