Abdanan

120سند علمی
2مرکز علمی
9پژوهشگر

شهرداری آبدانان در رتبه 302 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 0 مقاله برای شهرداری آبدانان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری آبدانان در تهیه و انتشار 0 مقاله همکاری داشته اند.

مراکز علمی