آنالیز حساسیت نرخ انتشار آلاینده ها از خودروهای سواری نسبت به پارامترهای جغرافیایی و محیطی با استفاده از مدل IVE (مطالعه موردی شهر تهران)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 612

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM08_035

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1398

Abstract:

خودروها یکی از منابع اصلی انتشار آلاینده ها در مناطق شهری می باشند. عوامل مختلفی همچون ارتفاع از سطح دریا، شیب جاده، دما، رطوبت، ترکیبات موجود در بنزین، مقدار استفاده از تهویه مطبوع، سرعت متوسط، مسافت و سن ناوگان در میزان انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای نقش دارند. بنابراین تعیین میزان اثرگذاری هر یک از عوامل مذکور بر مقدار انتشار از خودروها ضروری است. به منظور دستیابی به این هدف، داده های مربوط به دامنه تغییرات هر یک از پارامترهای ذکرشده جمعآوری شده است. در ادامه با استفاده از مدل International Vehicle Emissions (IVE) و با ایجاد تغییر در ورودی های مدل در محدوده دامنه تغییرات مربوطه، نتایج متفاوتی به ازای هر ورودی ثبت گردیده است. با بررسی روند تغییرات میزان انتشار و رسم نمودار حاصل از دسته داده های به دست آمده اقدام به برآورد بهترین خط برازنده گردیده است و با توجه به شیب خط های به دست آمده، میزان تاثیر هر یک از پارامترها بر میزان انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای مشخص شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که سن ناوگان (به عنوان تابعی ازمسافت پیموده شده و نرخ استهلاک)، بیشترین میزان اثرگذاری را بر افزایش انتشار آلاینده های مونواکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، ذرات معلق و گازهای گلخانه ای اکسید نیتروس و متان، به ترتیب با درصد تاثیر 93/17، 78/13، 89/44، 63/66،92/97 دارد. همچنین شیب جاده بیشترین میزان تاثیر را بر افزایش انتشار اکسیدهای گوگرد و دی اکسید کربن با درصد تاثیر 50/63 و 51/57 می گذارد.

Keywords:

آنالیز حساسیت , مدل IVE , انتشار از خودروهای سواری , تهران

Authors

سید عرفان حسینی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

مجید شفیع پور مطلق

استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

خسرو اشرفی

دانشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران