ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

رابطه ی میان شخصیت مقصد و تمایلات رفتاری گردشگران بین المللی

Year: 1399
COI: JR_TMS-15-49_004
Language: PersianView: 159
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 30 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

مهرناز علیزاده - کارشناسی ارشد بازاریابی جهانگردی، دانشگاه مازندران
روزبه میرزائی - ستادیار مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
فیلیپ پیرس - استاد مدیریت جهانگردی دانشگاه جیمز کوک

Abstract:

باوجود اینکه پژوهش های بسیاری در زمینه ی برند سازی مقاصد صورت گرفته است، مطالعه در زمینه ی شخصیت مقصد همچنان محدود باقی مانده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی شخصیت مقصد ایران و بررسی رابطه ی میان شخصیت مقصد و تمایلات رفتاری گردشگران بین المللی ورودی با استفاده از مدل آکر(1997) می باشد. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران بین المللی ورودی به ایران تشکیل می دهند. پرسشنامه پژوهش به صورت تصادفی میان اعضای نمونه توزیع شد و از مجموع 420 پرسشنامه جمع آوری شده، 407 پرسشنامه ی صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چند متغیره نشان می دهد، گردشگران ویژگی های شخصیتی را به مقاصد گردشگری نسبت می دهند و شخصیت مقصد درک شده ایران در نظر گردشگران بین المللی دارای 3 بعد مهمان نوازی و فرهنگ، بی ریایی و با طراوت است. هدشتی، زهره؛ خانی، سجاد و اجلی، امین. (1393). نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 8 (25)، 61-27. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1396). منتخب آمارهای گردشگران بین المللی ایران در سال 1396. دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری. سید رضازاده، امیر. (1392). ویژگی های شخصیت مقصد از دیدگاه گردشگران خارجی (مورد مطالعه شهر تبریز). پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشگاه علامه طباطبایی). ضیایی، محمود و مهدیخانی، نیلوفر. (1396). رابطه شخصیت کالبدی– اجتماعی شهر و شخصیت گردشگر با انتخاب مقصد )مطالعه موردی شهر شیراز و یزد(. نشریه علمی – پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی،2(1)، 54-39. مهدیخانی، نیلوفر. (1394). رابطه شخصیت گردشگر و شخصیت مکان با انتخاب مقصدهای شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشگاه علامه طباطبایی). Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. CaliforniaManagement Review, 38, 102-120. Aaker, J.L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-357. Aaker, J. L., Benet-Martinez, V. & Garolera, J. (2001). Consumption Symbols as Carriers of Culture: A Study of Japanese and Spanish Brand Personality Constructs. Journal of Personality and Social Psychology, 81 (3), 492-508. Azoulay, A., & Kapferer, J. (2003). Do brand scales really measure brand personality Journal of Brand Management, 11(2), 143-155. Bigne´, J. E., Sa´nchez, M. I., & Sa´nchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behavior: Inter-relationship. Tourism Management, 22(6), 607-616. Birdwell,A. E. (1964). A Study of the Influence of Image Congruence on Consumer Choice. Journal of Business, 41(1), 76-88. Chen, C. & Chen, F. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism Management, 31, 29-35. Chen, F. & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions Tourism Management, 28, 1115-1122. Chi, C. G.-Q., & Qu, H. (2008). Examining the structural relationships ofdestination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integratedapproach. Tourism Management, 29(4), 624-636. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishing. D’Astous, A., & Boujbel, L. (2007). Positioning countries on personality dimensions:scaledevelopment and implications for country marketing. Journal of BusinessResearch, 60, 231-239. Defrank, C. M. (2013). City branding: How brand identity enhances a city’s image (master’s thesis). Available from open access theses and dissertations. Dolich, I. J. (1969). Congruence Relationships between Self-images and Product Brands.Journal of Marketing Research, 6, 80-84. Ekinci, Y. & Hosany, S. (2006). Destination personality: An application of brand personality to tourism destinations. Journal of Travel Research, 45, 127-139. Ekinci, Y. (2003). From destination image to destination branding: An emerging area of research. E-Review of Tourism Research (eRTR), 1. Ekinci, Y., Sirakaya-Turk, E. & Baloglu, S. (2007). Host image and destination personality. Tourism Analysis, 12, 433-446. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2005).Multivariate data analysis (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall. Hosany, S., Ekinci, Y., & Uysal, M. (2006). Destination image and destinationpersonality: an application of branding theories to tourism places. Journal ofBusiness Research, 59, 638-642. Hsu, C.-I., Shih, M.-L., Huang, B.-W., Lin, B.-Y., & Lin, C.-N. (2009). Predicting tourism loyalty using an integrated Bayesian network mechanism. Expert Systems with Applications, 36(9), 11760-11763. Hultman, M., Skarmeas, D., Oghazi, P., & Beheshti, H. M. (2015). Achieving tourist loyalty through destination personality, satisfaction, and identification. Journalof Business Research, 68(11), 2227-2231. Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22. Kiliҫ, B. & Sop, S. A. (2012). Destination personality, self-congruity and loyalty. Journal of Hospitality Management and Tourism, 3, 95-105. Kim, S., & Lehto, X. Y. (2013). Projected and Perceived Destination Brand Personalities: The Case of South Korea. Journal of Travel Research, 52(1), 117-130. Kozak, M. (2001). Repeaters’ Behavior at Two Distinct Destinations. Annals of Tourism Research, 28(3), 784-807. Kumar, V. (2016). Examining the role of destination personality and self-congruity in predicting tourist behavior. Tourism Management Perspectives, 20, 217-227. Kumar, V., & Nayak, J. K. (2014). Destination personality scale development and validation. Journal of Hospitality & Tourism Research. Lee, J., Soutar, G., & Quintal, V. (2010). Destination personality: Cross-countrycomparisons. In Proceedings of Australian and New Zealand. 2010-anzmac.org. Li, X., & Kaplanidou, K. (2013). The impact of the 2008 Beijing Olympic Games on China sdestination brand: A U. S. -based examination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 37, 237–261. Matzler, K., Strobl, A., Stokburger- Sauer, N., Bobovnicky, A. & Bauer, F. (2016). Brand personality and culture: The role of cultural differences on the impact of brand personality perceptions on tourists visit intentions. Tourism management, 52, 507-520. Murphy, L., Benckendorff, P., & Moscardo, G. (2007a). Destination brand personality: visitor perceptions of a regional tourism destination. Tourism Analysis, 12, 419–432. Murphy, L., Benckendorff, P., & Moscardo, G. (2007b). Linking travel motivation, tourist self-image and destination brand personality. Journal of Travel & Tourism Marketing,22(2), 45-59. Murphy, L., Moscardo, G., & Benckendorff, P. (2007). Using Brand Personality to Differentiate Regional Tourism Destinations. Journal of Travel Research, 46(5), 5-14. Oppermann, M. (2000). Tourism Destination Loyalty. Journal of Travel Research, 39, 78-84. Papadimitriou, D., Apostolopoulou, A., & Kaplanidou, K. (2014). Destination personality,affective image, and behavioral intentions in domestic urban tourism. Journal ofTravel Research, http://dx.doi.org/10.1177/0047287513516389. Phau, I. & Cheen Lau, K. (2000). Brand personality and consumer self-expression: Single or dual carriageway Brand management, 8, 428-444. Pitt, L. F., Opoku, R., Hultman, M., Abratt, R., & Spyropoulou, S. (2007). What I sayabout myself: communication of brand personality by African countries.Tourism Management, 28(3), 835-844. Prayag, G. (2008). Image, Satisfaction and Loyalty-The Case of Cape Town, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 19(2), 205-224. Prayag, G., Hosany, S., Muska, B., &Del Chiappa, G. (2015). Understanding the Relationships between Tourists’ Emotional Experiences, Perceived Overall Image, Satisfaction, and Intention to Recommend. Journal of Travel Research, 1-14. Rojas-Méndez, J. I., Erenchun-Podlech, I., & Silva-Olave, E. (2004). The Ford Brand Personality in Chile. Corporate Reputation Review, 7 (3), 232-51. Sahin, S., & Baloglu, S. (2009). Brand personality and destination image ofIstanbul: A comparison across nationalities. Paper presented at the 14th annualgraduate student researchconference in hospitality and tourism, Las Vegas, NV. Siguaw, J. A., Mattila, A. & Austin, J. R. (1999). The Brand Personality Scale: An Application for Restaurants. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40 (3), 48-55. Souiden, N., Ladhari, R., & Chiadmi, N. E. (2017). Destination personality and destination image. Journal of Hospitality and Tourism Management, 32, 54-70. Stokburger-Sauer, N. E. (2011). The relevance of visitors nation brand embeddedness and personality congruence for nation brand identification, visit intentions and advocacy. Tourism Management, 32, 1282–1289. Su, N., & Reynolds, D. (2017). Effects of brand personality dimensions on consumers’ perceived self-image congruity and functional congruity with hotel brands. International Journal of Hospitality Management, 66, 1-12. Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism management, 32,114-127. Zeithaml, V. A., Berry, L. L. & Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences of Service Quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46. Zeugner-Roth, K. P., & Zabkar, V. (2015). Bridging the gap between country anddestination image: Assessing common facets and their predictive validity.Journal ofBusiness Research.  

Keywords:

شخصیت مقصد, تمایل به بازگشت, تمایل به توصیه, تحلیل عاملی اکتشافی, ایران

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_TMS-15-49_004. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1026534/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
علیزاده، مهرناز و میرزائی، روزبه و پیرس، فیلیپ،1399،رابطه ی میان شخصیت مقصد و تمایلات رفتاری گردشگران بین المللی،https://civilica.com/doc/1026534

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

 • نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری شهر اصفهان [Journal Paper]
 • سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1396). منتخب آمارهای ...
 • سید رضازاده، امیر. (1392). ویژگی های شخصیت مقصد از دیدگاه گردشگران خارجی (مورد ...
 • ضیایی، محمود و مهدیخانی، نیلوفر. (1396). رابطه شخصیت کالبدی– اجتماعی ...
 • مهدیخانی، نیلوفر. (1394). رابطه شخصیت گردشگر و شخصیت مکان با ...
 • Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and ...
 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of ...
 • Aaker, J. L., Benet-Martinez, V. & Garolera, J. (2001). Consumption ...
 • Azoulay, A., & Kapferer, J. (2003). Do brand scales really ...
 • Bigne´, J. E., Sa´nchez, M. I., & Sa´nchez, J. (2001). ...
 • Birdwell, A. E. (1964). A Study of the Influence of ...
 • Chen, C. & Chen, F. (2010). Experience quality, perceived value, ...
 • Chen, F. & Tsai, D. (2007). How destination image and ...
 • Chi, C. G.-Q., & Qu, H. (2008). Examining the structural ...
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences ...
 • D’Astous, A., & Boujbel, L. (2007). Positioning countries on personality ...
 • Defrank, C. M. (2013). City branding: How brand identity enhances ...
 • Dolich, I. J. (1969). Congruence Relationships between Self-images and Product ...
 • Ekinci, Y. & Hosany, S. (2006). Destination personality: An application ...
 • Ekinci, Y. (2003). From destination image to destination branding: An ...
 • Ekinci, Y., Sirakaya-Turk, E. & Baloglu, S. (2007). Host image ...
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, ...
 • Hosany, S., Ekinci, Y., & Uysal, M. (2006). Destination image ...
 • Hsu, C.-I., Shih, M.-L., Huang, B.-W., Lin, B.-Y., & Lin, ...
 • Hultman, M., Skarmeas, D., Oghazi, P., & Beheshti, H. M. ...
 • Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand ...
 • Kiliҫ, B. & Sop, S. A. (2012). Destination personality, self-congruity ...
 • Kim, S., & Lehto, X. Y. (2013). Projected and Perceived ...
 • Kozak, M. (2001). Repeaters’ Behavior at Two Distinct Destinations. Annals ...
 • Kumar, V. (2016). Examining the role of destination personality and ...
 • Kumar, V., & Nayak, J. K. (2014). Destination personality scale ...
 • Lee, J., Soutar, G., & Quintal, V. (2010). Destination personality: ...
 • Li, X., & Kaplanidou, K. (2013). The impact of the ...
 • Matzler, K., Strobl, A., Stokburger- Sauer, N., Bobovnicky, A. & ...
 • Murphy, L., Benckendorff, P., & Moscardo, G. (2007a). Destination brand ...
 • Murphy, L., Benckendorff, P., & Moscardo, G. (2007b). Linking travel ...
 • Murphy, L., Moscardo, G., & Benckendorff, P. (2007). Using Brand ...
 • Oppermann, M. (2000). Tourism Destination Loyalty. Journal of Travel Research, ...
 • Papadimitriou, D., Apostolopoulou, A., & Kaplanidou, K. (2014). Destination personality, ...
 • Phau, I. & Cheen Lau, K. (2000). Brand personality and ...
 • Pitt, L. F., Opoku, R., Hultman, M., Abratt, R., & ...
 • Prayag, G. (2008). Image, Satisfaction and Loyalty-The Case of Cape ...
 • Prayag, G., Hosany, S., Muska, B., & Del Chiappa, G. ...
 • Rojas-Méndez, J. I., Erenchun-Podlech, I., & Silva-Olave, E. (2004). The ...
 • Sahin, S., & Baloglu, S. (2009). Brand personality and destination ...
 • Siguaw, J. A., Mattila, A. & Austin, J. R. (1999). ...
 • Souiden, N., Ladhari, R., & Chiadmi, N. E. (2017). Destination ...
 • Stokburger-Sauer, N. E. (2011). The relevance of visitors nation brand ...
 • Su, N., & Reynolds, D. (2017). Effects of brand personality ...
 • Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist ...
 • Zeithaml, V. A., Berry, L. L. & Parasuraman, A. (1996). ...
 • Zeugner-Roth, K. P., & Zabkar, V. (2015). Bridging the gap ...
 • Research Info Management

  Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

  اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

  Scientometrics

  The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
  Type of center: دانشگاه دولتی
  Paper count: 8,941
  In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

  Share this page

  More information about COI

  COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

  The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

  Support