تاثیر ارزش ویژه برند بر عملکرد مالی با نقش تعدیلی تمایل به برند (مطالعه موردی بانک ملت شعب غرب مازندران)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 351

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF04_116

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

Abstract:

پژوهش حاضر به سنجش تاثیر ارزش ویژه برند بر عملکرد مالی با نقش تعدیلی تمایل به برند (مطالعه موردی بانک ملت شعب غرب مازندران ) پرداخته است که از اینرو از لحاظ ماهیت روش، توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی است. در این پژوهش ارزش ویژه برند با 5 بعد مورد سنجش قرار گرفته است و تمایل برند به عنوان متغیر تعدیلی بین ارزش ویژه برند و عملکرد برند در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان بانک ملت غرب استان مازندران میباشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر تصادفی میباشد که به تعداد 384 نفر انتخاب گردید . بررسی نتایج با نرم افزارهای آموس و spss بیانگر آن است که در شعب بانک ملت غرب استان مازندران ابعاد ارزش ویژه برند اعم از آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت درک شده، ترجیح برند و وفاداری برند بر عملکرد بانک تاثیر مثبت و معناداری داشته است و همچنین تمایل به برند بین ارزش ویژه برند و عملکرد مالی نقش تعدیلی نیز دارد.

Authors

حامد صالح نیا

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (گرایش استراتژی)

محمد مالامیری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش استراتژی)