نگاهی بر بازاریابی تجربی و تاثیر آن بر وفاداری مشتری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 732

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA10_014

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

در صنایع مختلف، شرکت ها به دور از ویژگی ها و مزایای بازاریابی سنتی، برای تجربه آفرینی مشتریان می کوشند. شرکت ها درسراسر جهان دریافته اند که تصمیمات مصرف کنندگان، بیش از تفکر منطقی، تحت تاثیر عواطف قرار دارد . در این زمینه،بازاریابی تجربی، به عنوان یکی از رویکردهای بازاریابی مورد توجه قرار می گیرد که بین مشتریان، تیم بازاریابی و محصولات ،تعامل ایجاد می نماید. بازاریابی تجربی به عنوان یکی از ارکان اصلی در انواع بازاریابی به شمار می رود و بازاریابان همواره درصددیافتن روش های نوینی در این رابطه، به منظور جلب وفاداری مشتریان از این طریق و دستیابی به رضایت آنها هستند. در اینپژوهش بازاریابی تجربی، ارکان آن و تاثیر آن بر میزان رضایتمندی و وفاداری مشتری، مورد بررسی قرار می گیرد.

Authors

نوشین کریمی قلعه

کارشناسیارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

جعفر صادق فیضی

استادیار دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه