رابطه فرصت های رشد با اهرم مالی و چسبندگی هزینه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 622

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA10_016

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

با توجه به نظریه های مطرح از جمله نظریه نمایندگی، کاهش هزینه ها و افزا یش ثروت سهامداران از طریق افزایش ارزششرکت، آگاهی در مورد فرصت های رشد و همچنین نحوه شناخت منابع و هزینه ها، از مهم ترین مسائل پیش روی شرکت هااست. بدهی و تاثیری که فرصت رشد بر آن دارد و همچنین رفتار هزینه ها، به ویژه چسبندگی آنها هنگام عدم اطمینان درمورد تقاضای آینده، از اهداف پژوهش حاضر است. بدین ترتیب در این مقاله رابطه فرصت های رشد بر اهرم مالی و چسبندگیهزینه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش داده ها ی ترکیبی طی سال های 1396-1387شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که فرصت های رشد ارتباط منفی و معناداری با اهرم مالی وارتباط مثبت و معناداری با چسبندگی هزینه های عمومی و توزیع و فروش شرکت ها دارد. برای محاسبه و تجزیه و تحلیل هایآماری از نرم افزارهای Excel و Eviews نسخه 10 استفاده شده است.

Keywords:

فرصت های رشد , اهرم مالی , ساختار سرمایه , چسبندگی هزینه , هزینه های عمومی و توزیع و فروش

Authors

اصلان نامدارپور

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

رافیک باغومیان

استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

حمیده اثنی عشری

استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی