بررسی عوامل موثر بر سلامت روان زنان سرپرست خانواده

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 816

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHOLOGY03_120

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

Abstract:

سابقه و هدف: جنسیت سرپرست خانواده یکی از مهمترین ویژگی های خانواده محسوب می شود، از آنجایی که خانواده به عنوان اساسی ترین واحد اقتصادی و اجتماعی خانواده مطرح است، اثرات هرگونه تغییر در روند اداره آن بر سطح یکپارچگی جامعه دور از انتظار نیست. در کشورهای درحال توسعه، اکثریت خانواده هایی که به وسیله زنان اداره می شوند دارای مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و اختلالات روانی هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر سلامت روان زنان سرپرست خانواده اجرا شد. مواد و روش ها: این مقاله از نوع مروری بوده و در تدوین آن از جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی (در سایت های Google scholar,Yahoo, Sid, Iranmedex) استفاده شده است. یافته ها: متغیرهای میزان درآمد، میزان تحصیلات، علت مسئولیت سرپرستی خانوار، تعداد افراد تحت تکفل و سن زنان، از جمله ی عوامل مهمی هستند که با سطح سلامت روان رابطه داشته اند. با افزایش سن و افزایش تعداد افراد تحت تکفل، سطح سلامت روان کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: زنان سرپرست خانوار بسیار آسیب پذیرند، آنها با مشکلاتب سیاری روبه رو هستند. روان یکی از جنبه های مفهوم کلی سلامت است. با توجه به محدودیت ها وتنگناهای پیش روی زنان سرپرست خانوار، به نظر می رسد آنها از میزان سرمایه ی اجتماعی بالایی برخوردار نباشند. در چنین شرایطی، احتمالا سطح سلامت روان آنها با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

Authors

یونس شهبازی

دانشجوی پرستاری، گروه پرستاری، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

علی میربلوچ زهی

مربی، گروه پرستاری، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

شکوفه مقربی استادکلایه

مربی، گروه پرستاری، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

میعاد نیک پور

دانشجوی پرستاری، گروه پرستاری، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

مهدی ذوالفقاری

دانشجوی پرستاری، گروه پرستاری، واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران