بررسی تاثیرآموزش برعملکردوبهره وری کارگران (مطالعه موردی کارگران قندشیروان)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PECONF05_021

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرآموزش برعملکردوبهره وری کارگران (مطالعه موردی کارگران قندشیروان) می باشد و مطالعه تحقیق از نظر هدف کاربردی و و بر اساس کنترل متغیرها توصیفی می باشد.جامعه مورد مطالعه کلیه کارگران شرکت قند شیروان درخردادسال 1398 به تعداد 250 نفر می باشد که طبق جدول کرجسی مرگان تعداد 152 نفربه عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند ، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندا ردمی باشد و داده های گردآوری شده بااستفاده از روش معادلات ساختاری ( SEM) توسط نرمافزار SPSS تنظیم گردیده اند داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و مشخص گردید

Authors

صدیقه ربانی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

طیبه کاملی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی توانبخشی

حجت ا.... احتشام منش

فوق تخصص کودکان

حسین کاوه

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی