بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر میزان بهره وری و رضایت شغلی آنان در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان شمالی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 599

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PECONF05_026

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر میزان بهره وری و رضایت شغلی آنان در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان شمالی صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی میباشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان شمالی می باشند. حجم نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 80 نفردر نظر گرفته شد.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث و پرسشنامه توانمند سازی اسپریترز است.برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای پژوهش را بررسی کرده و با تایید نرمال بودن، برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش به منظور افزایش توان آزمون از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل کواریانس، با کمک نرم افزار SPSS20 مورد تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل بیانگر آن است که بین توانمند سازی کارکنان و بهره وری و رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میزان معنی داری تمامی متغیرها کوچک تر از عدد استاندارد 0.05 بدست آمده که این نشان دهنده این است که متغیر های بهره وری و رضایت شغلی با یکدیگر همبستگی و هم پراشی ندارند .

Keywords:

میزان بهره وری , رضایت شغلی , توانمند سازی , کارکنان سازمان صنعت و تجارت استان خراسان شمالی

Authors

صدیقه ربانی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

پگاه لطف آبادی

دکتری طب اورژانس

طیبه کاملی

کارشناس ارشد روانشناسی

حسین جعفری

کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره روانبخشی