مولدسازی، تولید خاویار پرورشی، تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی از مولدین تاسماهیان پرورشی[اوزن برون‭(Acipenser stellatus)] ‬به روش ریزبرش مجرای تخم بر در کشور

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1096328
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 200
Pages: 33
Publish Year: 1386

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: