گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم درآزمایشات مقایسه عملکرد در مناطق سردسیر

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: آذربایجان شرقی
شهر موضوع گزارش: مراغه
Document ID: R-1101504
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 272
Pages: 8
Publish Year: 1374

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: