دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه گندم در شرایط دیم

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: آذربایجان شرقی
شهر موضوع گزارش: مراغه
Document ID: R-1102511
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 267
Pages: 23
Publish Year: 1378

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: