ارزیابی تاثیر سیاست سازمانی بر ابتکار کارکنان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 182

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC03_019

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1399

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه بررسی تاثیر سیاست سازمانی بر ابتکار کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری است. جامعه پژوهش بر اساس نمونه گیری کاملا تصادفی و از روی لیست کارکنان که تعداد ۵۰ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در مورد خلاقیت که اعم از : بسط ـ انعطاف پذیری، سیالی و ابتکار و همچنین نمره خلاقیت هم به دست آمد همچنین در مورد سیاست سازمانی از پرسشنامه سالووی استفاده شد که تمام مؤلفه های آن نیز مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیه تحقیق که عبارتند از : بین خلاقیت و سیاست سازمانی همبستگی وجود دارد، و از روش آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است که با استفاده از نرم افزار spss برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سیاست سازمانی و خلاقیت و مؤلفه های آن همبستگی و رابطه ای وجود ندارد و فقط در مقیاس (توجه) تا حدودی بین این مؤلفه و خلاقیت (نمره کل)رابطه وجود دارد ولی در بین مؤلفه های دیگر هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.

Keywords:

سیاست سازمانی- خلاقیت کارکنان-ابتکار- کارکنان وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

Authors

اصغر معصومی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی مالی، دانشگاه جویبار، مازندران، ایران

سیده فاطمه سیدمحسن

دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران جنوب،تهران،ایران

محسن کوه بر

دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران جنوب،تهران،ایران