دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 266

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HBR-5-1_007

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1399

Abstract:

         دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان:  یک مطالعه کیفی   احمدرضا رئیسی۱، نسرین شعربافچی‌زاده۲، پژمان عقدک۳، زهرا فولادی۴* ۱. دانشیار، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ۲. استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ۳. پزشک عمومی، مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ۴. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران * نویسنده مسئول: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی تلفن: ۳۸۸۲۴۳۰۴ ۰۲۵                                Email: fouladizf@gmail.com                        چکیده: مقدمه: وضعیت سلامت حاشیه‌نشینان به دلایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نحوه ارائه خدمات نظام سلامت، نیازمند توجه جدی است. با اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، ارتقاء سلامت حاشیه‌نشینان در ایران مورد توجه قرار گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی دستاوردهای طرح اصلاحات تأمین مراقبت‌های بهداشتی اولیه در مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر اصفهان انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای کیفی بود که به شیوه پدیدارشناسی در سال ۱۳۹۷ انجام گرفت. نمونه‌های مورد بررسی، ۲۱ نفر از صاحب‌نظران مطلع و مسئول حوزه بهداشت و مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا در نرم‌افزار MAXQDA نسخه ۱۰ انجام شد. یافته‌ها: دستاوردهای طرح اصلاحات تأمین مراقبت‌های بهداشتی اولیه در مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر اصفهان در ۶ کد اصلی ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی اولیه قابل ارائه به مردم، مشارکت بخش خصوصی، مدیریت، ارتقاء آموزش کارکنان، تأمین منابع برحسب نیازها و استقرار پرونده الکترونیک بود و ۵۱ کد فرعی استخراج گردید. بحث و نتیجه‌گیری: امکان استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی- خصوصی نظیر ساخت، اجرا و انتقال، نیازسنجی، ارزشیابی سیستم پایش مراکز خدمات جامع سلامت و تدوین چارت نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند دستاورد اجرای طرح را ارتقاء دهد.   واژگان کلیدی: دستاورد، طرح تحول سلامت، مراقبت‌های بهداشتی اولیه، بخش خصوصی، حاشیه شهر   ارجاع: رئیسی احمدرضا، شعربافچی‌زاده  نسرین، عقدک پژمان، فولادی زهرا.  دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی. مجله پژوهش­های سلامت محور ۱۳۹۸؛ ۵(۱): ۱۰۰-۸۱.

Authors

احمدرضا رئیسی

مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نسرین شعربافچی زاده

مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پژمان عقدک

مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زهرا فولادی

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران