مقالات طرح تحول سلامت در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات طرح تحول سلامت درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه طرح تحول سلامت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 177 مقاله در زمینه طرح تحول سلامت استخراج شده است.

لیست مقالات طرح تحول سلامت در علوم پزشکی

1. تاثیر برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم بر شاخص های عملکردی بخش اورژانس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه سری زمانی منقطع
2. ارزیابی عملکرد بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از مدل پابن لاسو و تحلیل روند پنج ساله
3. بررسی مقایسه ای تمایل به ترک خدمت، فرسودگی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت سال۱۳۹۵
4. ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستان های استان اصفهان در سال های قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت (۱۳۹۴-۱۳۹۱) با استفاده از مدل پابن – لاسو
5. بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت برکاهش پرداختی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت (مورد مطالعه: بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی شهر ایلام در آذر ماه۹۲ و ۹۳)
6. بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزشهای نسبی بر وضعیت اقتصادی دپارتمان قلب: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ آموزشی
7. بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی بیمارستان قبل و بعد از اجرای بسته درمانی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
8. اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دو محور «حضور پزشکان متخصص مقیم» و «حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم» در دانشگاه علوم پزشکی همدان
9. ارزیابی شاخص های عملکردی مراکز آموزشی درمانی شهر قزوین قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت: کاربرد مطالعه سری زمانی منقطع
10. مقایسه برخی شاخص های بیمارستانی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل
11. بررسی توزیع کادر پرستاری بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
12. عوامل موثر بر میانگین ویزیت - ساعت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعد از اجرا طرح تحول نظام سلامت
13. تحلیل شاخص های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
14. تعهد دولتها به تضمین حق برخورداری از خدمات و مراقبتهای درمانی در حقوق بین الملل در پرتو طرح تحول نظام سلامت
15. تبیین تجارب، خدمات طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت از دیدگاه ارائه دهنده گان خدمت (یک مطالعه کیفی)
16. تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر پیامدهای نوزادی: مطالعه موردی در یک بیمارستان آموزشی، سال ۱۳۹۵-۱۳۹۱
17. تبیین چالش های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهر قم: یک مطالعه کیفی
18. بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات در طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم
19. رضایتمندی پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های آموزشی شهر شیراز، سال ۱۳۹۳
20. توصیف طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری (نظریه مرحله ای)
21. بررسی طرح تحول نظام سلامت و تاثیر آن بر کاهش آسیبهای اجتماعی
22. تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر کارایی بیمارستان های منتخب اهواز
23. سی سال PHC(تجربه ای موفق برای تحول نظام سلامت)
24. بررسی طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه قرآن کریم
25. تببین تجارب پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت
26. مقاومت خط مشی در طرح تحول نظام سلامت
27. نقش بی بدیل بهورزان در تحول نظام سلامت
28. میزان پذیرش های بستری غیر مقتضی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه مقطعی در جنوب شرق ایران
29. تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شیوع و هزینه های زایمان طبیعی و سزارین
30. فرصت ها و چالش های وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای اصلاحات در نظام سلامت
31. ارزیابی رضایتمندی بیماران در طول درمان، به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم
32. رابطه الزامات سیستم اطلاعات بیمارستانی و اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
33. آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت با استفاده از تحلیل تم
34. بررسی وضعیت موجود ساختار مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
35. بررسی مقایسه ای هزینه خدمات بستری بیماران قلبی، قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت (مورد مطالعه بیمارستان قلب الزهرا (س) شیراز)
36. گزارش توصیفی غربالگری و اثربخشی مداخلات مختصر برای مصرف کنندگان دخانیات در برنامه نظام تحول سلامت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۱۳۹۶
37. مقایسه ی شاخص های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد از اجرای برنامه ی تحول سلامت در بیمارستانی آموزشی در شهر زابل
38. بررسی میزان رضایتمندی پرستاران، بیماران و همراهان بیمار از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز سال ۱۳۹۴
39. بررسی نقش عوامل مدیریتی_مالی بر کاهش پرداختی بیماران در نظام تحول سلامت در بیمارستان های شهرستان اهواز
40. کشف عوامل موثر بر توسعه طرح تحول سلامت در وزارت درمان و آموزش پزشکی: یک مطالعه کیفی
41. بررسی و شناسایی روشهای تحول سلامت اداری در نظارت بر تهیه و توزیع کالاهای یارانه ای
42. تاثیر طرح تحول سلامت بر توزیع نیروی انسانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
43. تاثیر اجرایی طرح تحول سلامت برارتقا سلامت سالمندان مردتحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان رامهرمز درسال ۱۳۹۷
44. یک مرور سریع بر اجرای طرح تحول سلامت در بخش های زایمان بیمارستانهای ایران
45. بهورز و طب سنتی در برنامه های تحول سلامت در حوزه بهداشت
46. برنامه های خدمات سلامت دهان و دندان بعد از طرح تحول سلامت
47. بررسی میزان رضایت بیماران بستری طرح تحول سلامت در بیمارستان شهدای تکاب
48. بررسی میزان رضایت بیماران بستری طرح تحول سلامت در بیمارستان شهدای تکاب
49. تحول سلامت با تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
50. جایگاه مراکز آموزش بهورزی در طرح تحول سلامت (توانمندسازی)
51. اهمیت بررسی سلامت روان در برنامه تحول سلامت
52. واکاوی عوامل موثر بر اجرای اثربخش خطمشیهای عمومی در نظام سلامت با کاربست نظریه سه شاخگی : رویکردی کیفی مورد مطالعه: طرح تحول نظام سلامت
53. تاثیرات طرح تحول نظام سلامت ایران در دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان های دولتی شهر مشهد
54. آسیب شناسی تامین نامنظم ملزومات مصرفی بیماران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان ها
55. شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای فرآیندهای بسته ارتقای کیفیت هتلینگ طرح تحول سلامت:یک مطالعه کیفی
56. شناسایی چرخه منابع مالی در نظام سلامت
57. بررسی ارتباط بین نوع زایمان با میزان شاخص های پنج گانه سلامت مادر و نوزاد قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای منتخب استان آذربایجان شرقی
58. بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ
59. بررسی مشارکت مالی خانوارهای شهری ایرانی در نظام سلامت در طی سال‌های 1383 تا 1395 : با تأکید بر طرح تحول نظام سلامت
60. پیاده سازی و دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ در گفتگو با دکتر حمیدرضا بهرامی طاقانکی
61. ارزیابی عملکرد واحدهای اتاق عمل در بزرگترین مرکز آموزشی- درمانی جنوب کشور قبل و بعد از اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت
62. بررسی پرداخت های غیررسمی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان های دولتی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
63. تحلیل دستور کارگذاری سیاست ترویج زایمان طبیعی در طرح تحول نظام سلامت ایران: کاربردی از مدل جریانهای چندگانه کینگدان
64. کسورات صورتحساب های بیمه ای یک مرکز آموزشی- درمانی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
65. تاثیر برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت ایران بر میزان سزارین: یک مطالعه سری زمانی منقطع
66. رتبه بندی چالش های اجرایی شدن طرح دندانپزشک خانواده در طرح تحول نظام سلامت، براساس تکنیک AHP
67. مقایسه علل سزارین قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان کردستان
68. تحلیل ذی‌نفع و مدل‌سازی بازیگران کلیدی طرح تحول نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
69. بررسی میزان اعتماد مردم به خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
70. تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در بخش سلامت
71. تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر رضایت پزشکان خانواده استان خراسان جنوبی
72. مروری بر دستاوردها و چالش های طرح تحول نظام سلامت ایران
73. الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی
74. میزان رضایت‌مندی بیماران بستری از طرح تحول نظام سلامت
75. پاچراغ طرح تحول نظام سلامت
76. علل شکایات بیماران قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
77. تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد سازمان های بیمه سلامت کشور
78. تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت استان همدان
79. هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴
80. بررسی میزان پرداخت از جیب بیماران دیابتی شهرستان زاهدان بعد از طرح تحول نظام سلامت: 1398
81. مقایسه همه گیرشناسی عوامل خطر رفتارهای خودکشی در برنامه نظام تحول سلامت منطقه جنوب شرق و جنوب غرب کشور در سال 1397
82. تغییرات در حق دسترسی مهاجران به خدمات سلامت در جمهوری اسلامی ایران بعد از اجرای طرح تحول سلامت
83. اتلاف منابع بیمارستانی طرح تحول سلامت در زمینه اطلاعات و اسناد پزشکی و راهکارهای کاهش آن
84. بررسی عملکرد ماما پس از طرح تحول سلامت بر وضعیت زایمان در بلوک زایمان بیمارستان قائم
85. دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در حاشیه شهر اصفهان: یک مطالعه کیفی
86. تاثیر طرح تحول سلامت بر شاخصهای بهداشت حرفه ای شهرستان بجنورد طی سالهای 94-97
87. بررسی تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر ارائه کیفیت خدمات بهداشتی
88. بررسی عوامل موثر بر تحول سلامت اداری شهرداری تهران
89. تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر زایمان طبیعی و زایمان سزارین در ایران : تحلیل سریهای زمانی منقطع
90. مقایسه تاثیر آموزش های بهداشتی خانوار محور در ارتقا سواد سلامت روان زنان میانسال مراجعه کننده به مرکز بهداشت سودان اصفهان در طی سال 1397 تا 1398 در طرح تحول سلامت
91. چالش های مدیریت منابع انسانی متاثر از طرح تحول سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
92. بهره بری از خدمات دندانپزشکی در استان اصفهان پس از طرح تحول نظام سلامت
93. بررسی و مقایسه الگوی مصرف خدمات بستری سالمندان در بیمارستان های منتخب عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبل و بعد از طرح تحول سلامت
94. بررسی میزان پرداخت هزینه های عمل تعویض دریچه آئورت توسط بیماران، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان نمازی شیراز در سال 1395
95. بررسی دستاوردها و چالش های طرح تحول نظام سلامت (مقاله مروری نقلی)
96. بررسی روند شکایات بیماران در یک بیمارستان دولتی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
97. بررسی ارتباط بین زایمان با میزان شاخص های پنج گانه سلامت ما در و نوزاد قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های منتخب استان آذربایجان شرقی
98. تاثیر برنامه تحول سلامت بر پرداخت از جیب بیماران بستری شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
99. تاثیر برنامه تحول نظام سلامت بر شیوع و هزینه های زایمان طبیعی در بیمارستان های شهر مشهد
100. راهکارهای حل چالش های طرح تحول نظام سلامت