اظهارنظرکارشناسی درباره: «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» ۲ . مواد طرح

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1158875
Publish: 26 February 2021
دسته بندی علمی:
View: 244
Pages: 45
Publish Year: 1398

This Report With 45 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران نشان می دهد مهمترین الزامات حمایت از این افراد عبارت است از: ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف، تعیین متولی مشخص، اصلاح قانون کار و افزایش انعطاف پذیری دستمزد، نظام تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود، کاهش عدم تطابق شغلی و شناسایی و هدایت مشاغل غیررسمی به رسمی. بررسی طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران با رویکرد فوق نشان می دهد که در این طرح به ضرورت هدایت مشاغل غیررسمی به رسمی، ایجاد نظام آمار و اطلاعات شفاف و جامع از وضعیت بازار کار، افزایش عدم تطابق شغلی به طور تلویحی اشاره شده است که این موارد نیز ناقص و نیازمند اصلاحات و بازبینی کلی است. ضمن اینکه این طرح درخصوص شرایط کنونی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و حفظ و تثبیت مشاغل موجود مسکوت مانده است و در آن به ضرورت انعطاف پذیری دستمزد نیروی کار که یکی از مهمترین راهکارها و سیاست های حمایت از نیروی کار به حساب می آید، توجهی نشده است. علاوه بر این متولی مشخص برای طراحی و راه اندازی این نظام حمایتی پیش بینی و تعیین نشده است و به تبع آن نظام پاسخگویی و شاخص های مرتبط با آن مغفول مانده است. همچنین درخصوص نظام تامین اجتماعی و بیمه بیکاری نیز پیشنهاد مشخصی ارائه نشده است. عدم لحاظ آمایش سرزمین، گستردگی و نامشخص بودن حدود و دامنه شمول طرح، از دیگر نقاط ضعف آن محسوب می شود. درواقع با آنکه عنوان طرح حمایت از شاغلان و بیکاران است اما متناسب با الزامات و نیازهای لازم برای طراحی یک نظام حمایتی جامع، به این مسئله ورود نکرده است و نیازمند رفع نواقص برشمرده و اعمال اصلاحات جدی درخصوص مواد است که پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.