بررسی اثرات سازمانی و محیطی بر پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه CAATTs توسط موسسات حسابرسی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 794

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MFTCONF06_023

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1400

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات سازمانی و محیطی بر پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه CAATTs توسط موسسات حسابرسی می باشد. این پژوهش بنا به ماهیت از نوع توصیفی – پیمایش و در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شرکت های خصوصی حسابرسی در استان مازندران می باشند که حدود 100 نفر هستند. نمونه آماری با بهره گیری از جدول مورگان 80 نفر برآورد شده است. نتایج نشان داد: اثرات سازمانی و محیطی شامل: پیچیدگی سیستم های اطلاعات حسابداری مشتری، فشار رقابتی، سطح درک شده حمایت نهادهای حسابداری حرفه ای، اندازه شرکت، تعهد مدیریت عالی و صلاحیت IT کارکنان شرکت بر کاربرد تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه CAATTs تاثیر معنادار دارند

Keywords:

سازمانی , محیطی , ابزارها و تکنیک های حسابرسی , رایانه

Authors

سمانه فتح علیان

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر