بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تاکید بر احساس محرومیت و جامعهپذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 221

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSPI-1-6_002

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1400

Abstract:

در دهههای اخیر موضوع هویت ملی و قومی به یکی از مسایل مهم ـ خصوصا در کشورهای دارای تنوع قومی و فرهنگی ـ تبدیل شده است. در برجسته شدن این موضوع عوامل گوناگونی موثر بودهاند که در این میان بر روند جهانی شدن اتفاق نظر زیادی هست. گروهی بر این باورند که گسترش و تعمیق فرآیند جهانی شدن باعث تشدید و برجسته شدن وفاداریهای قومی و محلی و در نتیجه تضعیف هویت و انسجام ملی گردیده است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که تقویت هویت قومی در تعارض با هویت و انسجام ملی نیست؛ بلکه میتواند منجر به تقویت هویت و انسجام ملی جوامع گردد. به عبارتی افراد دارای هویت ترکیبی هستند بدون آنکه تعارضی بین عناصر هویتی آنان باشد. این پژوهش با هدف «بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی دانشجویان آذری، کرد و عرب دانشگاههای دولتی کشور در سال ۱۳۸۷» و ارتباط «احساس محرومیت نسبی و جامعهپذیری قومی با هویتهای دوگانه (ملی و قومی)» انجام شده است، نمونه پژوهش در این تحقیق ۶۸۷ نفر بوده است. به طور کلی یافتههای تحقیق نشان داد که بین دو متغیر هویت ملی و هویت قومی رابطه مثبت، همافزا و متوسطی وجود دارد. بین متغیر «احساس محرومیت نسبی» و «هویت ملی» رابطه منفی نسبتا بالایی وجود دارد و این ارتباط با متغیر «هویت قومی» مثبت و در حد ضعیفی بوده است. همچنین متغیر «جامعهپذیری قومی» با «هویت ملی» رابطه ضعیف و مثبت و با «هویت قومی» رابطه مثبت، همافزا و متوسط داشته است.

Authors

علی ربانی

اصفهان، دانشگاه اصفهان

بهجت یزدخواستی

اصفهان، دانشگاه اصفهان

ابراهیم حاجیانی

اصفهان، دانشگاه اصفهان

حسینعلی میرزائی

اصفهان، دانشگاه اصفهان