آسیبشناسی فضای شهری از طریق شناسایی کانونهای جرم خیز مطالعه موردی: (شهر مرزی ارکواز ملکشاهی)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 209

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BST-6-4_003

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

رشد فزاینده جمعیت امروزه موجب بروز معضلات بیشماری بر فضاهای شهری و درنتیجه کیفیت زندگی شهرنشینان شده است. یکی از این مسائل شهری شکلگیری کانونهای جرم خیز است. لذا تحلیل فضایی و آسیبشناسی این کانونها جهت برونرفت از این مسائل از ضرورتها و الزامات برنامهریزیهای شهری است. هدف این پژوهش آسیبشناسی فضایی شهر ارکواز از طریق شناسایی کانونهای جرم خیز است. روش انجام کار توصیفی - تحلیلی و نوع تحقیق ازنظر هدف کاربردی میباشد. دادههای این پژوهش از مجموع بیشترین آمار بزهکاریهای ارتکابی سال ۱۳۹۵ در محدوده شهر ارکواز است که در دادگستری شهرستان ملکشاهی در مورد آنها پرونده تشکیل و ثبت گردیده است. برای تحلیل دادهها از نرمافزار GIS و آزمونهای تراکم کرنل و انحراف از معیار جهت بررسی شکلگیری کانونهای جرمخیزی بهره گرفتهشده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشترین جرم در محله قلعه دره به چشم میخورد و کمترین نسبت جرم به محله سلمان فارسی اختصاص دارد. تحلیل نقشه کاربری اراضی شهری به خوبی ارتباط مستقیم و مثبت تراکم کاربریهای مسکونی را با جرم نشان میدهد. بنابراین هرقدر تراکم جمعیت در محله بیشتر باشد احتمال وقوع جرم در آن افزایش مییابد. این امر در شهر ارکواز بهخوبی مشاهده میشود.

Authors

زهرا تردست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حشمت اسدیان پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

محمد مشخصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر