نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان در مناطق مرزی موردمطالعه: شهر مرزی سرخس

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 408

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BST-5-16_004

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

امنیت از عناصر اساسی حیات شهری انسانهاست و حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. منظور از امنیت آن بخش از اقدامات ایجابی دولت است که در راستای ارتقا و تامین امنیت اجتماعی صورت میگیرد. امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنیهای اجتماعی در شهرها، نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی شهرها و عوامل موثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. هدف این پژوهش شناسایی نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی شهر سرخس است که به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی به آن پرداخته است. ابزار گردآوری دادههای تحقیق بهصورت پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ۱۵–۵۴ ساله ساکن در شهر سرخس و حجم نمونه ۲۴۸ نفر میباشد، برای تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS استفادهشده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که: بین نقش نیروی انتظامی و احساس امنیت در بعد مالی و جانی و احساس امنیت در فضاهای شهری در بین شهروندان شهر سرخس رابطه معناداری وجود دارد. از آزمون دبلیو کندال برای عدم تفاوت میانگین رتبه ارزیابی شهروندان از نقش نیروی انتظامی نشان میدهد که میانگین ارزیابی شهروندان از نقش نیروی انتظامی در حوزه دقت بیشترین ۱۸/۲ و در حوزه عملکرد با کمترین ۸۵/۱ است. لذا نیروی انتظامی میتواند با تشکیل گروهها و تشکلهای جدید باهم همکاری مردم از این طریق، روحیه همبستگی اجتماعی را بالابرده تا از این طریق بهتر بتواند امنیت اجتماعی را در شهر برقرار کند.

Authors

محمد نایب پور

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

جواد کیانی

عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم انتظامی امین

طاها ربانی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران