آقای دکتر Mohammad nayebpour

Dr. Mohammad nayebpour

دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (504800)

2
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers