فرار از خدمت سربازان وظیفه در یگان های مرزی و تاثیر آن بر امنیت مرز (فرماندهی مرزبانی استان ایلام، ۱۳۹۲-۱۳۸۹)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 580

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BST-3-11_005

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

در فرماندهی مرزبانی استان ایلام بیش از ۶۰ درصد نیروی انسانی را سربازان وظیفه تشکیل می دهند که نقش بسیار کلیدی و حساس در امنیت مرزی دارند. با عنایت به اینکه آمار فرار از خدمت سربازان قابل توجه بوده، این پژوهش با موضوع فرار سربازان وظیفه از خدمت سربازی و تاثیر آن بر امنیت مرز انجام گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جز تحقیقات پیمایشی می باشد. بدین صورت که پس از بررسی اسناد و مدارک و ادبیات تحقیق با تهیه و توزیع پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را فرماندهان یگان های مرزی، کارشناسان خبره نظامی و دادسرای نظامی و نیز سربازان وظیفه حاضر به خدمت و آنهایی که مرتکب جرم فرار از خدمت شده تشکیل داده اند. نتایج تحقیق مبین آن است که عوامل درون و برون سازمانی و عوامل محیطی بر فرار از خدمت سربازان موثر بوده و در نهایت فرار از خدمت سربازان وظیفه بر میزان (کاهش یا افزایش) امنیت مرز هم تاثیرگذار است. پیشنهادهایی از جمله انتصاب فرماندهان شایسته، کارآمد، با تجربه و متعهد برای تصدی مشاغل فرماندهی یگان های مرزی، افزایش امکانات و تجهیزات به روز رفاهی و ورزشی، فراهم نمودن بستر لازم برای سربازان وظیفه مستقر در یگان های مرزی برای انجام بخشی از خدمت سربازی در یگان های انتظامی در محل سکونت سرباز ارائه گردیده است.

Authors

محمد نایب پور

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

احمد معصومی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم مرزی، دانشگاه علوم انتظامی امین