استفاده از نگرش تحلیل مولفههای اصلی برای وزندهی ویژگیهای آماری، اقلیمی و جغرافیایی حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته و تحلیل مکانی خوشهبندی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 252

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-22-4_004

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

Abstract:

ناحیهبندی یکی از ابزارهای مفید برای انجام تحلیلهای موثر در مناطق فاقد داده، یا دارای دادههای ناقص است. یکی از روشهای ناحیهبندی که در مطالعات هیدرولوژیک بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، خوشهبندی است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر خوشهبندی، درجه اهمیت و میزان مشارکتی است که هر یک از این ویژگیها میتوانند داشته باشند. در این پژوهش، سعی شد از یک مجموعه گستردهای از ویژگیها برای مقایسه عملکرد آنها در ناحیهبندی استفاده شود. سپس، با توجه به درجه اهمیت و نقشی که هر ویژگی در ناحیهبندی دارد، وزن مناسب برای هر یک از گروه ویژگیها با استفاده از خروجی روش تحلیل مولفههای اصلی تعیین و تاثیر وزندهی در تشکیل ناحیههای همگن با استفاده از روش خوشهبندی وارد بررسی شد. بدینمنظور، در این پژوهش از دادههای حداکثر بارش ۲۴ ساعته ۶۳ ایستگاه بارانسنجی واقع در حوضه دریاچه ارومیه که دارای طول دوره آماری ۳۰ سال (۱۳۸۷-۱۳۵۸) هستند، استفاده شد. علاوه بر این، هفت دسته ویژگی بهمنظور ناحیهبندی بارش تعریف شدند. نتایج نشان داد که با درنظر گرفتن ویژگیهای مختلف و ترکیب آنها با یکدیگر، ناحیهبندی متفاوتی در تعداد نواحی تشکیل شده است و نیز تعداد ایستگاههای متفاوتی در هر ناحیه وجود خواهد داشت. از میان هفت گروه ویژگی مشخص شد که دسته ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی- جغرافیایی خوشهبندی مناسبتری را در سطح حوضه نشان دادهاند. همچنین، وزن دادن به ویژگیها در بیشتر موارد میتواند تاثیر مثبتی در بهبود اندازه همگنی و تشکیل نواحی مستقل از لحاظ پراکندگی ایستگاهها و چگونگی قرارگیری آنها در سطح حوضه داشته باشد.

Authors

زهره دهقان

۱. Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

سید سعید اسلامیان

۱. Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

رضا مدرس

۲. Department of Rangeland and Watershed Management, College of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bulygina N., N. McIntyre and W. Howard. 2011. Bayesian conditioning ...
 • Darand M. and M. R. Mansouri Daneshvar. 2014. Regionalization of ...
 • Dinpashoh, Y., A. Fakheri-Fard, M. Moghaddam, S. Jahanbakhsh and M. ...
 • Heuvelmans, G., B. Muys and J. Feyen, 2006. Regionalization of ...
 • Hosking, J. R. M. and J. R. Wallis. 1997. Regional ...
 • Hosking, J. R. and J. R. Wallis. 1991. Some Statistics ...
 • Hotelling H. H. 1933. Analysis of complex statistical variables into ...
 • Jiang, Y., H. Guoa, Y. Jia, Y. Cao and C. ...
 • Jollife, I. T. 2002. Principal Component Analysis. Part 2nd ed. ...
 • Johnson, R. A. and D. W. Wichern. 1982. Applied Multivariate ...
 • Lima, C. H. R. and U. Lall. 2010. Spatial scaling ...
 • Merz, B. and G. Bloeschl 2004. Regionalization of catchment model ...
 • Modarres, R. and A. Sarhadi. 2011. Statistically-based regionalization of rainfall ...
 • Olden, J. D., M. J. Kennard and B. J. Pusey. ...
 • Post, D. A. 2009. Regionalizing rainfall–runoff model parameters to predict ...
 • Razavi, T. and P. Coulibaly. 2013. Classification of Ontario watersheds ...
 • Samaniego, L., A. Bardossy and R. Kumar. 2010. Streamflow prediction ...
 • Samuel, J., P. Coulibaly and R. A. Metcalfe 2011. Estimation ...
 • Ward, J. and H. Joe. 1963. Hierarchical grouping to optimize ...
 • Wazneh, H., F. Chebana and T. B. M. J. Ouarda. ...
 • Zhang Z., T. Wagener, P. Reed and R. Bhushan. 2008. ...
 • پور اصغر. ف.، س. جهانبخش، ب. ساری صراف، ه. قائمی ...
 • جهانبخش اصل، س. و ح. ذوالفقاری. 1381. بررسی الگوهای سینوپتیک ...
 • خام‌چین‌مقدم، ف.، ح. صدقی، ف، کاوه و م. منشوری. 1389. ...
 • رضیئی. ط. 1395. شناسایی مناطق همگن بارشی ایران با استفاده ...
 • زارع چاهوکی، ا.، ع. سلاجقه، م. مهدوی، ش. سیگارودی و ...
 • شیروانی، ا. و س. م. ج. ناظم السادات. 1391. پهنه ...
 • علیجانی، ب. 1374. آب وهوای ایران. انتشارات دانشگاه پیام نور. ...
 • فیضی ح. و س. اسلامیان. 1384. مقایسه روش‌های ایستگاهی و ...
 • مدرس، ر. 1385. توابع توزیع منطقه ای بارش در ایران. ...
 • مسعودیان، س. ا. 1384. شناسایی رژیم‌های بارش در ایران به ...
 • نمایش کامل مراجع