پیشبینی اضطراب امتحان بر اساس کیفیت خواب و توانایی های شناختی دانش آموزان متوسطه دوم شهر طبس

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 287

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF06_064

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور پیشبینی اضطراب امتحان بر اساس کیفیت خواب و تواناییهای شناختی دانش آموزان متوسطه دوم شهر طبس صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت و روش همبستگی از نوع پیش بینی میباشد، جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهر طبس است که تعداد۳۸۴نفر به عنوان نمونه بااستفاده از جدول مورگان انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تواناییهای شناختی نجاتی :۱۳۹۲ و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ برآورد گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای پژوهش را بررسی کرده و با تایید نرمال بودن، برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش به منظور افزایش توان آزمون از ضریب همبستگی پیرسون، با کمک نرم افزارSPSS ۲۰ مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن بود که بین کیفیت خواب و توانایی های شناختی با اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل پیرسون نشان داد که میزان معنی داری تمامی متغیرها کوچکتر از عدد استاندارد ۰ /۰۵بدست آمده به این ترتیب بین همه متغیرهای مستقل با وابسته رابطه معنی داری وجود دارد.

Keywords:

Authors

زینب دولتی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دبیر اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

معصومه حسینی معصوم

کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره کا رشناس مرکز مشاوره اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی

طیبه کاملی

کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره د بیر اداره آموزش وپرورش شهرستان بجنورد