بررسی عوامل موثر بر تنبلی سازمانی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 283

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF02_233

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1400

Abstract:

تنبلی سازمانی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی سازمان ها در چند دهه اخیر بوده است. در سازمانی که تنبلی رخنه می کند، افراد آن برای انجام امورکوچک و بزرگ در زندگی شخصی، کاری و عمومی، همیشه کار امروز را به فردا می اندازند. بالطبع در چنین سازمانی میزان تولید و بازده شغلی بسیار پایین و علاقه و اشتیاق به کار کم است؛ سازندگی به کندی پیش می رود و زمان از ارزش واقعی برخوردار نیست. بنابراین شناسایی عوامل تنبلی سازمانی و رفع آن برای هر سازمانی مهم و حیاتی می باشد. هدف اصلی این پژوهش عوامل موثر بر تنبلی سازمانی در یک سازمان خصوصی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان یک سازمان خصوصی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد است و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل فردی و سازمانی بر تنبلی سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

Keywords:

مدیریت ارتباط با مشتری , بازاریابی پیشرفته , صنعت غذایی , کسب و کار

Authors

زهرا رستمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی زند شیراز

مریم رعیتی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی زند شیراز

پیام فرهادی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی زند شیراز

علی رمضانی قطب آبادی

استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی زند شیراز