آقای دکتر Ali Ramezani Ghotbabadi

Dr. Ali Ramezani Ghotbabadi

استادیار موسسه آموزش عالی زند شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (103012)

23
3
1
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Researchs

  • شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تامین سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی فازی و FDANP مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (1401)

Teaching Experience

Education

  • دکتری حرفه ای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) دانشگاه تکنولوژی مالزی1389-1394
  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژِیک دانشگاه تکنولوژی مالزی1387-1389
  • کارشناسی مدیریت صنعتی Islamic Azad University of Shiraz1380-1384

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس در موسسه آموزش عالی زند شیراز (1392-تاکنون)
  • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی (1396-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی زند شیراز (1396-تاکنون)