تاثیر اخلاق کسب و کار بر توسعه سرمایه فکری(مطالعه موردی:شرکت لاستیک دنا)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 335

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF02_238

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1400

Abstract:

دراین تحقیق با عنوان تاثیر اخلاق کسب و کار بر توسعه سرمایه فکری(مطالعه موردی:شرکت لاستیک دنا) بااستفاده از روشهای کتابخانه ای و میدانی اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کردیم.از روش رگرسیون چندگانه استفاده کردیم و تاثیر متغیر مستقل، اخلاق کسب و کاررا بر متغیرهای وابسته (سرمایه انسانی،سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی)سنجیدیم.نتیجه این شد که متغیر اخلاق کسب و کار برهر سه متغیر سرمایه فکری تاثیر دارد.

Authors

سمانه قیصری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی زند-شیراز

محدثه سادات شریف سعدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی زند- شیراز

پیام فرهادی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی زند شیراز

علی رمضانی قطب آبادی

استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی زند شیراز