طراحی راه های خروج آپارتمان های مسکونی از نظر ایمنی در برابر آتش: بررسی مقررات، مدل سازی کامپیوتری و ارائه راهنمایی های کاربردی

رده بندی دیویی:6979631
ISBN: 978-600-113-177-6
رده بندی کنگره: 1396 4ط3ب/1065 TH
شماره کتابشناسی ملی: 4979631
Document ID: R-1223889
Publish: 2 June 2021
Publish Year: 1396
Page: 178
Language: Persian
View: 1,207

This Book With 178 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

یکی از مهم ترین الزامات محافظت ساختمان ها دربرابر آتش، تامین مناسب راه های خروج است. مشخصات راه ها ی خروج قابل قبول در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ارائه شده است. بر این اساس، به طور کلی می توان گفت که هر ساختمان باید دارای حداقل دو راه خروج باشد. برای بار تصرف بالاتر از ۵۰۰ نفر، این تعداد افزایش می یابد و همچنین این موضوع به فواصل دسترسی نیز بستگی دارد . به علاوه پلکان ساختمان در بناهای بالاتر از ۴ طبقه، باید دارای دوربند با حداقل ۲ ساعت مقاوم در برابر آتش باشد. یکی از چالش های مهم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، حداقل تعداد پلکان خروج و نحوه دوربندی آنها در بناهای آپارتمانی است. طبق مقررات مبحث سوم منتشر شده در سال ۱۳۸۰ ، هر واحد مسکونی باید به دو راه خروج مجزا و دور از هم دسترسی داشته باشد، اما اگر تعداد طبقات ۵ یا کمتر و ارتفاع ساختمان حداکثر ۱۸ متر باشد، و حداکثر ۴ واحد مسکونی در هر طبقه وجود داشته باشد، می تواند استثنائا یک راه خروج (با مشخصات مندرج در مقررات) داشته باشد. به عبارت دیگر، کلیه ساختمان های آپارتمانی با تعداد طبقات بیشتر از ۶، باید حداقل دو راه خروج با دوربند مقاوم در برابر آتش داشته باشند. این موضوع باعث تنش های زیادی در تصویب نقشه ها و صدور پایان کارها در سطح کشور شده است . در بسیاری از شهرها، این موضوع به صورت متفاوت عمل شده و بخصوص مسائل اقتصادی و سطح اشغال اندک در بسیاری از زمین ها، مانعی برای اجرای کامل این مقررات بوده است، به گونه ای که بسیاری از ساختمان های دارای پایان کار، عملا دارای تنها یک راه پله هستند. مشکل دیگر، روشن نبودن موضوع دوربند و پلکان خارجی برای بسیاری از مهندسان معمار و ساختمان است، به گونه ای که تعابیر مختلفی برای آن به کار رفته، بعضا
ترفندهایی مانند نصب شیشه سکوریت جایگزین اجرای دوربند شد ه است . همچنین چگونگی مسیر تخلیه خروج از پارکینگ ها و زیرزمین ها موضوع مهم دیگری است که به نحو روشن در مبحث سوم پرداخته نشده است.

فهرست مطالب Book

فصل اول مقدمه و مفاهیم کلی
۱ ۱ عوامل موثر بر تعیین تعداد و نحوه استقرار راه های خروج
۲-۱ تعریف مساله و دامنه تحقیق 
فصل دوم بررسی و مقایسه مقررات راه های خروج در ایران و سایر کشورها .
۱-۲ مروری بر ضوابط مربوط به تعداد و نحوه استقرار راه های خروج در مقررات ساختمان برخی از کشورها و ایران 
۱-۱-۲- مقررات و راهنماهای مصوب انگلستان
۲-۱-۲ مقررات ملی ساختمان استرالیا
۳-۱-۲ مقررات ملی ساختمان هند 
۴-۱-۲ مقررات ملی ساختمان ایران
۵-۱-۲ جمع بندی و مقایسه مقررات 
۲-۲ جمع بندی یافته ها در مورد ضوابط و مقررات طراحی راه های خروج 
۱-۲-۲ ملاحظات اساسی در روند برنامه ریزی طرح راه های خروج.
۲-۲-۲ شناخت تصرف و برنامه فیزیکی ساختمان
۳-۲-۲ تعیین یا شناخت نوع ساختار ساختمان
۴-۲-۲ برآورد تعداد متصرفان (بار تصرف)
۵-۲-۲ تعیین تعداد راه های خروج لازم 
۶-۲-۲ ساماندهی کلی راه های خروج در طرح ساختمان
۳-۲ طراحی تفصیلی راه های خروج
۱-۳-۲ رعایت الزامات کلی مسیر دسترس خروج و الحاقات آن
۲-۳-۲ رعایت الزامات کلی خروج 
۳-۳-۲ رعایت الزامات کلی تخلیه خروج
۴-۳-۲ رعایت پهنای الزامی راه خروج
۵-۳-۲ رعایت ارتفاع الزامی راه خروج 

۶-۳-۲ رعایت الزامات اجزای تشکیل دهنده راه خروج 
۷-۳-۲ جلوگیری از مخاطرات در تعیین جزئیات پایانی
۸-۳-۲ نگه داری و مدیریت
فصل سوم اصول و مفاهیم روش پایه عملکردی
۱-۳ مفاهیم علمی راه های خروج
۲-۳ نقش مدل سازی جمعیت در بهبود عملکرد کدهای تجویزی 
۱-۲-۳ کلیات 
۲-۲-۳ مدل سازی جمعیت برای طراحی ساختمان امن
۳-۳ عوامل اصلی تعیین کننده عملکرد عکس العمل افراد در برابر آتش 
 ۱-۳-۳ استراتژی های نجات از مرگ در حادثه آتش سوزی 
۲-۳-۳ قابلیت انسان برای حفظ جان در آتش سوزی
۴-۳ عوامل اصلی حفظ جان در حالت آتش سوزی 
۱-۴-۳ عامل خصوصیات آتش
۲-۴-۳ عامل خصوصیات انسانی
۳-۴-۳ خصوصیات عامل محیطی: ساختمان
۵-۳ رویکرد روان شناسانه برای ایمنی در برابر آتش 
۱-۵-۳ الگوی موجود ایمنی در برابر آتش
۲-۵-۳ محیط شناسی روانی و ایمنی در برابر آتش 
۶-۳ توسعه پایگاه داده ها برای مدل تخلیه اضطراری 
۱-۶-۳ زمان پیش از حرکت
۲-۶-۳ سرعت راه رفتن
۳-۶-۳ میانگین زمان های فرار
فصل چهارم آزمون های مقاومت در برابر آتش بر روی درب های ساختمانی 
فصل پنجم مدل سازی رایانه ای 
۱-۵ بررسی آماری ساختمان ها از نظر تعداد طبقات و تعداد واحد 
۲-۵ انتخاب ساختمان ها برای مطالعات میدانی 
۳-۵ سناریوی آتش طرح 
۴-۵ مدل سازی آتش ساختمان ها

۱-۴-۵ ساختمان شماره ۱
۲-۴-۵ ساختمان شماره ۲
۳-۴-۵ ساختمان شماره ۳ 
۵-۵ مدل سازی تخلیه 
۱-۵-۵ ساختمان شماره ۱ 
۲-۵-۵ ساختمان شماره ۲ 
۳-۵-۵ ساختمان شماره ۳ 
فصل ششم 
بحث و نتیجه گیری
۱-۶ نتایج بدست آمده از مدل سازی آتش ساختمان شماره ۱
۲-۶ نتایج بدست آمده از مدل سازی آتش ساختمان شماره ۲
۳-۶ نتایج بدست آمده از مدل سازی تخلیه ساختمان شماره ۱
۴-۶ نتایج بدست آمده از مدل سازی تخلیه ساختمان شماره ۲
۵-۶ نتایج بدست آمده از مدل سازی تخلیه ساختمان شماره ۳
۶-۶ جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
پیوست - راهنمای طراحی راه های خروج برای ساختمان های مسکونی آپارتمانی
پ- ۱ نکات عمومی
پ- ۲ دسترس خروج و الحاقات آن
پ- ۳ خروج 
پ- ۴ تخلیه خروج
پ- ۵ پهنای راه خروج 
پ- ۶ ارتفاع راه خروج
پ- ۷ اجزای تشکیل دهنده راه خروج
پ ۷-۱ راه پله ها 
پ- ۷-۳
پ ۷-۴ حفاظ ها
پ ۷-۵ میله های دستگرد

پ ۷-۶ علائم 

پ ۷-۷ راه فرار یا نجات اضطراری

فهرست منابع

 

نمایش کامل متن

Authors

سعید بختیاری

معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مسعود جمالی آشتیانی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رئیس بخش مهندسی آتش